|

If Living Is A Job

💼👔😴
If living is a job, sometimes it’s also human nature not to want to go to work.
//
如果活着是一份工作,那有时候不想上班,也是人之常情。
Rúguǒ huózhe shì yī fèn gōngzuò, nà yǒu shíhòu bùxiǎng shàngbān, yěshì rén zhī chángqíng.
//
Như quả hoạt trứ thị nhất phân công tác, na hữu thì hậu bất tưởng thượng ban, dã thị nhân chi thường tình.
//
Nếu sống là một công việc, đôi khi không muốn đi làm, cũng là điều bình thường.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *