The Saddest Thing About 2022

😥
The saddest thing about 2022 is that my ex is still breathing.
//
2022最遗憾的事就是前任还在呼吸。
2022 zuì yíhàn de shì jiùshì qiánrèn hái zài hūxī.
//
2022 tối di hám đích sự tựu thị tiền nhậm hoàn tại hô hấp.
//
Việc tiếc nuối nhất năm 2022 là tình cũ vẫn còn thở.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *