Mayday Tattoo – My 2nd One

Nếu như chúng ta chưa từng gặp
Sẽ không tồn tại chiếc tattoo này.
//
如果我们从不曾相识
不存在这个纹身。
Rúguǒ wǒmen cóng bùcéng xiāngshí
Bù cúnzài zhège wénshēn.
//
If we had never met,
This tattoo would never have existed.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *