|

Life Is A Long Road

🚶‍♂️🛤️👣
Life is a long road, who never made a few wrong steps?
//
漫漫人生路, 谁不错几步.
Mànmàn rénshēng lù, shéi bùcuò jǐ bù.
//
Mạn mạn nhân sinh lộ, thùy bất thác kỷ bộ.
//
Đường đời dài đằng đẵng, có ai mà chưa từng bước vài bước sai lầm?
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *