Healthy Body

⚕️
A healthy body is a person’s greatest trump card.
//
健康的身体,是一个人最大的底牌。
Jiànkāng de shēntǐ, shì yīgè rén zuìdà de dǐpái.
//
Kiện khang đích thân thể, thị nhất cá nhân tối đại đích để bài.
//
Một cơ thể khỏe mạnh là con át chủ bài vĩ đại nhất của con người.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *