|

Healthy Body

💪🏻😊🏋️‍♂️
A healthy body is a person’s greatest trump card.
//
健康的身体,是一个人最大的底牌。
Jiànkāng de shēntǐ, shì yīgè rén zuìdà de dǐpái.
//
Kiện khang đích thân thể, thị nhất cá nhân tối đại đích để bài.
//
Một cơ thể khỏe mạnh là con át chủ bài vĩ đại nhất của con người.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *