|

No Connection

🚶‍♂️🚶‍♀️🌇
Our relationship is like Shanghai’s Nanjing Road and Nanjing’s Shanghai Road. It may sound similar and intimate, but in reality, it has no connection at all.
//
我们之间的关系,就好似上海的南京路和南京的上海路,听起来相似又亲密,实际上,毫无关系。
Wǒmen zhī jiān de guānxì, jiù hǎosì shànghǎi de nánjīng lù hé nánjīng de shànghǎi lù, tīng qǐlái xiāngsì yòu qīnmì, shíjì shang, háo wú guānxì.
//
Ngã môn chi gian đích quan hệ, tựu hảo tự thượng hải đích nam kinh lộ hòa nam kinh đích thượng hải lộ, thính khởi lai tương tự hựu thân mật, thực tế thượng, hào vô quan hệ.
//
Mối quan hệ của chúng tôi, giống như đường Nam Kinh của Thượng Hải và đường Thượng Hải của Nam Kinh, nghe có vẻ tương đồng và gần gũi, nhưng thực tế, không có bất kỳ mối liên hệ nào.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *