|

Life Realities

💪💔⚰️
Everyone knows that the weak cannot live well, but they do not know that the strong cannot die well.
//
大家都知道弱者不得好活, 却不知道强者也不得好死。
Dàjiā dōu zhīdào ruòzhě bùdé hǎo huó, què bù zhīdào qiáng zhě yě bùdé hǎo sǐ.
//
Đại gia đô tri đạo nhược giả bất đắc hảo hoạt, khước bất tri đạo cường giả dã bất đắc hảo tử.
//
Mọi người đều biết kẻ yếu thì không thể sống tốt, nhưng lại không biết kẻ mạnh cũng chẳng được chết tử tế.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *