|

Inner Wisdom

🔍🙋‍♀️🧘‍♂️
Seek yourself, don’t seek heaven; heaven is in yourself.
//
谋己,不要去谋天,天在己中。
Móu jǐ, bùyào qù móu tiān, tiān zài jǐ zhōng.
//
Mưu kỷ, bất yếu khứ mưu thiên, thiên tại kỷ trung.
//
Hãy tìm kiếm chính mình, đừng tìm kiếm thiên đường, thiên đường là ở chính mình.


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *