|

Happiness Was Very Simple

🧒🏻
When I was a child, it seemed that happiness was very simple. As an adult, simplicity is the essence of happiness.
//
小时候,幸福很简单;长大了,简单很幸福。
Xiǎoshíhòu, xìngfú hěn jiǎndān; zhǎng dàle, jiǎndān hěn xìngfú.
//
Tiểu thì hậu, hạnh phúc ngận giản đan; trường đại liễu, giản đan ngận hạnh phúc.
//
Hồi nhỏ, hạnh phúc rất đơn giản; lớn lên, đơn giản thì hạnh phúc.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *