Don't judge me just because I watch dramas, chat, browse social networks, and play games all day. I spend the rest of my time sleeping seriously.
|

Funny Balance

📱🎮💤
Don’t judge me just because I watch dramas, chat, browse social networks, and play games all day. I spend the rest of my time sleeping seriously.
//
别看我整天看剧聊天刷微博玩游戏,剩下的时间我可都在认真睡觉呢。
Bié kàn wǒ zhěng tiān kàn jù liáotiān shuā wēi bó wán yóuxì, shèng xià de shíjiān wǒ kě dōu zài rènzhēn shuìjiào ne.
//
Biệt khán ngã chỉnh thiên khán kịch liêu thiên xoát vi bác ngoạn du hí, thặng hạ đích thì gian ngã khả đô tại nhận chân thụy giác ni.
//
Đừng thấy tôi suốt ngày xem phim, tán gẫu, lướt mạng xã hội và chơi game, thời gian còn lại tôi đều nghiêm túc ngủ.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *