Clear the mind, be still, and radiance will emerge in tranquility.
|

Stillness

🤫🧘🏻💡 #Clarity #Stillness #Radiance
འགྲོ་བའི་ནད་རྣམས་བསེལ་ནས། ལུས་སེམས་བདེ་བར་གྱུར་ཅིག
//
Clear the mind, be still, and radiance will emerge in tranquility.
//
澄心不动,寂湛生光。
Chéng xīn bù dòng, jì zhàn shēng guāng.
//
Trừng tâm bất động, tịch trạm sinh quang.
//
Tâm hồn tĩnh lặng không rơi vào biến động, sự tĩnh lặng tạo nên ánh sáng tinh khôi.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *