Some people revel every night, while others hustle early in the morning for their livelihood.
|

Daily Grind

🌜💼🌞
Some people revel every night, while others hustle early in the morning for their livelihood.
//
有人夜夜笙歌,有人一大早为生活奔波。
Yǒurén yè yè shēnggē, yǒurén yī dà zǎo wéi shēnghuó bēnbō.
//
Hữu nhân dạ dạ sanh ca, hữu nhân nhất đại tảo vi sinh hoạt bôn ba.
//
Người thì ăn chơi trác táng, người thì vất vả kiếm sống từ sáng sớm.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *