|

Man Is Born Free

👤💭🔓➡️🔒
Man is born free, yet he is everywhere in chains.
//
人生而自由,却无往不在枷锁之中。
Rénshēng ér zìyóu, què wú wǎng bùzài jiāsuǒ zhī zhōng.
//
Nhân sinh nhi tự do, khước vô vãng bất tại gia tỏa chi trung.
//
Con người sinh ra tự do, nhưng đâu đâu họ cũng sống trong xiềng xích.
(Jean-Jacques Rousseau)


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *