|

Communism Is True

💔🤗🚩
Love is false, communism is true.
//
情情爱爱都是假,共产主义才是真。
Qíng qíng’ài ài dū shì jiǎ, gòngchǎn zhǔyì cái shì zhēn.
//
Tình tình ái ái đô thị giả, cộng sản chủ nghĩa tài thị chân.
//
Tình yêu đều là giả, chủ nghĩa cộng sản mới là thật.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *