Communism Is True

🚩
Love is false, communism is true.
//
情情爱爱都是假,共产主义才是真。
Qíng qíng’ài ài dū shì jiǎ, gòngchǎn zhǔyì cái shì zhēn.
//
Tình tình ái ái đô thị giả, cộng sản chủ nghĩa tài thị chân.
//
Tình yêu đều là giả, chủ nghĩa cộng sản mới là thật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *