|

Seasonal Beauty

🍂🍁🌅
The romance of summer is fermented into a tipsy wine in the autumn wind. Suddenly autumn has turned golden, let’s go freeze the limited beauty of autumn.
//
夏日的浪漫,在秋风里发酵成微醺的佳酿。忽而金秋,一起去定格秋日限定的美好。
Xià rì de làngmàn, zài qiūfēng lǐ fāxiào chéng wéi xūn de jiāniàng. Hū’ér jīnqiū, yīqǐ qù dìnggé qiū rì xiàndìng dì měihǎo.
//
Hạ nhật đích lãng mạn, tại thu phong lý phát diếu thành vi huân đích giai nhưỡng. Hốt nhi kim thu, nhất khởi khứ định cách thu nhật hạn định đích mỹ hảo.
//
Sự lãng mạn của mùa hè được lên men thành hơi rượu say trong gió thu. Mùa thu vàng bất chợt, ta hãy cùng nhau đi đóng băng vẻ đẹp có hạn của mùa thu.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *