|

Live With Someone You Don’t Love

💕
You only need to go to work to know what it feels like to live with someone you don’t love.
//
你只要上过班就能知道,和不爱的人过日子是什么感受了。
Nǐ zhǐyào shàngguò bān jiù néng zhīdào, hé bù ài de rén guò rìzi shì shénme gǎnshòu le.
//
Nhĩ chích yếu thượng quá ban tựu năng tri đạo, hòa bất ái đích nhân quá nhật tử thị thập yêu cảm thụ liễu.
//
Đi làm mới biết sống với người mình không yêu là như thế nào.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *