|

Heartfelt Longing

💔🕊️📅
The most painful moments aren’t when you lose them, but in the days that follow when you suddenly miss them.
//
最难过的并非在失去他们的瞬间,而是在以后蓦地想念的日子。
Zuì nánguò de bìngfēi zài shīqù tāmen de shùnjiān, ér shì zài yǐhòu mòdì xiǎngniàn de rìzi.
//
Tối nan quá đích tịnh phi tại thất khứ tha môn đích thuấn gian, nhi thị tại dĩ hậu mạch địa tưởng niệm đích nhật tử.
//
Khổ sở nhất không phải là khoảnh khắc mất đi họ, mà là những ngày sau này bỗng dưng nhớ nhung.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *