|

Every Relationship Requires Two People

👩‍❤️‍👨
In fact, I feel that every relationship requires two people to operate together, with either party paying unilaterally. Over time, love naturally wears away.
//
其实我是觉得每一段恋情都是需要两个人彼此一起去经营的,任何一方单方面的付出。时间久了,自然而然也就消磨了爱意。​
Qíshí wǒ shì juédé měi yīduàn liànqíng dōu shì xūyào liǎng gèrén bǐcǐ yīqǐ qù jīngyíng de, rènhé yīfāng dān fāngmiàn de fùchū. Shíjiān jiǔle, zìrán’érrán yě jiù xiāomóle ài yì.
//
Kỳ thực ngã thị giác đắc mỗi nhất đoạn luyến tình đô thị nhu yếu lưỡng cá nhân bỉ thử nhất khởi khứ kinh doanh đích, nhậm hà nhất phương đan phương diện đích phó xuất. Thì gian cửu liễu, tự nhiên nhi nhiên dã tựu tiêu ma liễu ái ý.
//
Thực ra, tôi cho rằng mối quan hệ nào cũng cần hai người quản lý lẫn nhau, bên nào đơn phương trả giá. Thời gian trôi qua, tình yêu tự nhiên hao mòn.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *