|

Support System

❤️🤗
No matter who broke your heart or how long it takes to heal, you’ll never get through it without your friends.
//
无论谁伤了你的心,也不管你需要多长时间才能愈合,没有你的朋友,你永远无法度过难关。
Wúlùn shéi shāngle nǐ de xīn, yě bùguǎn nǐ xūyào duō cháng shíjiān cáinéng yùhé, méiyǒu nǐ de péngyǒu, nǐ yǒngyuǎn wúfǎ dùguò nánguān.
//
Vô luận thùy thương liễu nhĩ đích tâm, dã bất quản nhĩ nhu yếu đa trường thì gian tài năng dũ hợp, một hữu nhĩ đích bằng hữu, nhĩ vĩnh viễn vô pháp độ quá nan quan.
//
Cho dù ai đã làm tan vỡ trái tim bạn hay mất bao lâu để chữa lành, bạn sẽ không bao giờ vượt qua được nếu không có bạn bè của mình.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *