|

Live Fully

😄🌟
May you be faithful to yourself, live earnestly, laugh impudently.
//
愿你忠于自己,活的认真,笑的放肆。
Yuàn nǐ zhōngyú zìjǐ, huó de rènzhēn, xiào dì fàngsì.
//
Nguyện nhĩ trung vu tự kỷ, hoạt đích nhận chân, tiếu đích phóng tứ.
//
Nguyện bạn thành thật với chính mình, sống thiết tha, cười tùy tiện.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *