Self Deception
|

Self Deception

🧠👁️💡 Many things are not a matter of not understanding, but of being unwilling to admit. We think that by covering our eyes, the problems will cease to exist. // 很多事情,不是不明白,只是不愿承认,认为蒙住眼,问题就不存在。 Hěnduō shìqíng, bùshì bù míngbái, zhǐshì bù yuàn chéngrèn, rènwéi méng zhù yǎn, wèntí jiù bù cúnzài. // Ngận đa sự tình, bất thị…

Follow Your Heart
|

Follow Your Heart

🌟🌀❤️ Living in this world, you need three parts warmth, two parts indifference, four parts nonchalance, and the final part, follow your heart. // 活在人间,要有三分温暖,两分凉薄,四分漫不经心,最后一分,随心所欲。 Huó zài rénjiān, yào yǒusān fēn wēnnuǎn, liǎng fēn liáng báo, sì fēn mànbùjīngxīn, zuìhòu yī fēn, suíxīnsuǒyù. // Hoạt tại nhân gian, yếu hữu tam phân ôn noãn, lưỡng…

Chaos And Calm
|

Chaos And Calm

🌟🌈💪 Live your own life, with moments of chaos and moments of calm, each with its own unique flavor. Approach life with sincerity and dedication, and let go of worries. // 努力过自己的日子,偶尔慌乱,偶尔平稳,都各有滋味。怀着诚恳,好好努力,闲事勿虑。 ​ Nǔlìguò zìjǐ de rìzi, ǒu’ěr huāngluàn, ǒu’ěr píngwěn, dōu gè yǒu zīwèi. Huáizhe chéngkěn, hǎohǎo nǔlì, xiánshì wù lǜ. ​ // Nỗ…

Need Food
|

Need Food

😫🤒🤤 If I look tired, I might be exhausted, I might be sick, but most likely, I’m just hungry. // 如果我看起来没精神,可能是累了,可能是病了,但最大的可能是饿了。 Rúguǒ wǒ kàn qǐlái méi jīngshén, kěnéng shì lèile, kěnéng shì bìngle, dàn zuìdà de kěnéng shì èle. // Như quả ngã khán khởi lai một tinh thần, khả năng thị luy liễu, khả…

Street Food
|

Street Food

🚶‍♂️🍡🥡 Take a walk after dinner, enjoy ninety-nine skewers along the way. // 饭后走一走,路边叉吃九十九。 Fàn hòu zǒu yī zǒu, lù biān chā chī jiǔshíjiǔ. // Phạn hậu tẩu nhất tẩu, lộ biên xoa cật cửu thập cửu. // Sau khi ăn xong đi một chút, ăn chín mươi chín xiên ven đường. — Zi Wei…

Neighbor Dinner
|

Neighbor Dinner

🚪🍽️😋 There is no wall that is completely airtight; the neighbor’s dinner always smells better. // 天下没有不透风的墙,隔壁的晚饭是真的香。 Tiānxià méiyǒu bù tòufēng de qiáng, gébì de wǎnfàn shì zhēn de xiāng. // Thiên hạ một hữu bất thấu phong đích tường, cách bích đích vãn phạn thị chân đích hương. // Trên đời không có bức…

Life Rules
|

Life Rules

💧🛍️🔄 The four simple rules for life: If you like it, buy it. If it doesn’t work, let it go. Drink more water. Restart and try again. // 人简单的四大法则:喜欢就买、不行就分、多喝点水、重启试试​。 Rén jiǎndān de sì dà fǎzé: Xǐhuān jiù mǎi, bù háng jiù fēn, duō hē diǎn shuǐ, chóngqǐ shì shì. // Nhân giản đan đích tứ…

Communication Skills
|

Communication Skills

📢🤝💬 The four major principles of interpersonal communication: First, say what the other person wants to hear. Then, say what they can take in. Next, say what you need to say. Finally, say what you want to say. // 人际沟通的四大法则:先讲对方想听的、再讲对方听得进的、再讲你该讲的、最后讲你想讲的。 Rénjì gōutōng de sì dà fǎzé: Xiān jiǎng duìfāng xiǎng tīng de, zài jiǎng duìfāng…

Stay Grounded
|

Stay Grounded

🌟💡✨ Four rules for staying clear-headed in life: don’t be manipulated, don’t believe in promises, don’t fall for big dreams, don’t listen to stories. // 人间清醒的四大法则:不被拿捏、不信承诺、不吃大饼、不听故事。 Rénjiān qīngxǐng de sì dà fǎzé: bù bèi nǎniē, bùxìn chéngnuò, bù chī dà bǐng, bù tīng gùshì. // Nhân gian thanh tỉnh đích tứ đại pháp tắc: bất…