|

Shared Challenges

💬💰😔
Tell me when you have no money, let me know that I am not the only one who has no money.
//
没钱用的时候跟我说,让我知道不止我一个人,没钱用。
Méi qián yòng de shíhòu gēn wǒ shuō, ràng wǒ zhīdào bùzhǐ wǒ yīgè rén, méi qián yòng.
//
Một tiền dụng đích thì hậu cân ngã thuyết, nhượng ngã tri đạo bất chỉ ngã nhất cá nhân, một tiền dụng.
//
Hãy nói với tôi khi bạn không có tiền, hãy cho tôi biết rằng tôi không phải là người duy nhất không có tiền.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *