|

Power Of Words

🗣️💔
What’s helpless is that language is so weak when expressing love, but so sharp when expressing hurt.
//
无奈的是,语言这东西,在表达爱意的时候如此无力;在表达伤害的时候,却又如此锋利。
Wúnài de shì, yǔyán zhè dōngxī, zài biǎodá ài yì de shíhòu rúcǐ wúlì; zài biǎodá shānghài de shíhòu, què yòu rúcǐ fēnglì.
//
Vô nại đích thị, ngữ ngôn giá đông tây, tại biểu đạt ái ý đích thì hậu như thử vô lực; tại biểu đạt thương hại đích thì hậu, khước hựu như thử phong lợi.
//
Điều bất lực là ngôn ngữ quá yếu ớt khi thể hiện tình yêu, nhưng lại rất sắc bén khi thể hiện sự tổn thương.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *