|

Maturity

🧛‍♂️🌟👼
Maturity is not about heading towards complexity but about arriving at innocence. Those who are innocent aren’t necessarily people who haven’t seen the darkness of the world; in fact, they often appreciate innocence all the more because they’ve witnessed the world’s complexities.
//
成熟不是为了走向复杂,而是为了抵达天真。天真的人,不代表没有见过世界的黑暗,恰恰因为见到过,才知道天真的好。
Chéngshú bùshì wèile zǒuxiàng fùzá, ér shì wèile dǐdá tiānzhēn. Tiānzhēn de rén, bù dàibiǎo méiyǒu jiànguò shìjiè de hēi’àn, qiàqià yīnwèi jiàn dàoguò, cái zhīdào tiānzhēn de hǎo.
//
Thành thục bất thị vi liễu tẩu hướng phục tạp, nhi thị vi liễu để đạt thiên chân. Thiên chân đích nhân, bất đại biểu một hữu kiến quá thế giới đích hắc ám, kháp kháp nhân vi kiến đáo quá, tài tri đạo thiên chân đích hảo.
//
Trưởng thành không phải vì đi tới phức tạp, mà là vì đạt tới ngây thơ. Người ngây thơ, không có nghĩa là chưa từng thấy qua bóng tối của thế giới, chính bởi vì đã thấy qua, mới biết được ngây thơ thật tốt.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *