|

Inner Clarity

🤓🌟😌
It seems that people who have experienced more complexity in life can become simpler and purer individuals. It’s as if only those who have achieved purity can truly understand all the complexity.
//
好像是经历越复杂丰富的人,越是可以变成简单纯粹的人。人至纯粹,似乎才可以理解一切的复杂。
Hǎoxiàng shì jīnglì yuè fùzá fēngfù de rén, yuè shì kěyǐ biàn chéng jiǎndān chúncuì de rén. Rén zhì chúncuì, sìhū cái kěyǐ lǐ jiè yīqiè de fùzá.
//
Hảo tượng thị kinh lịch việt phục tạp phong phú đích nhân, việt thị khả dĩ biến thành giản đan thuần túy đích nhân. nhân chí thuần túy, tự hồ tài khả dĩ lý giải nhất thiết đích phục tạp.
//
Hình như là người trải qua càng phức tạp phong phú, càng có thể biến thành người đơn giản thuần túy. Con người thuần túy, tựa hồ mới có thể hiểu được hết thảy phức tạp.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *