|

Unique Choices

❤️🤞
The countless choices we made in the past have shaped the unique individuals we are. Occasionally having bad luck is okay, because you know you love yourself, and even in moments of disappointment, you never thought about giving up.
//
我们过去做的无数选择,组成了独一无二的自己。 偶尔运气不好也没关系,因为你知道,你是热爱自己的,即使再失意,也没想过放弃。
Wǒmen guòqù zuò de wúshù xuǎnzé, zǔchéngle dúyīwú’èr de zìjǐ. Ǒu’ěr yùnqì bù hǎo yě méiguānxì, yīnwèi nǐ zhīdào, nǐ shì rè’ài zìjǐ de, jíshǐ zài shīyì, yě méi xiǎngguò fàngqì. ​​​
//
Ngã môn quá khứ tố đích vô số tuyển trạch, tổ thành liễu độc nhất vô nhị đích tự kỷ. Ngẫu nhĩ vận khí bất hảo dã một quan hệ, nhân vi nhĩ tri đạo, nhĩ thị nhiệt ái tự kỷ đích, tức sử tái thất ý, dã một tưởng quá phóng khí. ​​​//
Những quyết định mà chúng ta đã đưa ra trong quá khứ, tạo nên một phiên bản duy nhất của bản thân. Đôi khi, may mắn không mỉm cười với chúng ta cũng không sao, vì bạn biết rằng bạn yêu thương chính mình. Ngay cả khi thất bại, bạn cũng không bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *