|

School vs Work

🏫💼😄
The difference between school and work is: In school, I can scold anyone who scolds me! In a company, if someone scolds me, I can’t scold back!
//
上学和工作的区别就是:学校里谁骂我我骂谁!在公司谁骂我,我也不能骂谁!
Shàngxué hé gōngzuò de qūbié jiùshì: Xuéxiào lǐ shéi mà wǒ wǒ mà shéi! Zài gōngsī shéi mà wǒ, wǒ yě bùnéng mà shéi!
//
Thượng học hòa công tác đích khu biệt tựu thị: Học giáo lý thùy mạ ngã ngã mạ thùy! Tại công ti thùy mạ ngã, ngã dã bất năng mạ thùy!
//
Sự khác biệt giữa đi học và đi làm chính là: Trong trường học ai mắng tôi mắng người đó! Ở công ty ai mắng tôi, tôi cũng không thể mắng ai!

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *