|

Identity

🤔💡👤 #SelfDiscovery #KnowYourStrengths #Identity
First find out what you are capable of, then decide who you are.
//
先找出你的能力所在,然后再决定你是谁。
Xiān zhǎo chū nǐ de nénglì suǒzài, ránhòu zài juédìng nǐ shì shéi.
//
Tiên hoa xuất nhĩ đích năng lực sở tại, nhiên hậu tái quyết định nhĩ thị thùy.
//
Đầu tiên hãy tìm hiểu xem khả năng của bạn đến đâu rồi hãy quyết định xem bạn là ai. – Tara Westover
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *