|

Emotional Silence

😶
The end of human emotion is not swearing or venting; it is silence.
//
人情绪的尽头不是脏话也不是发泄,是沉默。
Rén qíngxù de jìntóu bùshì zānghuà yě bùshì fāxiè, shì chénmò.
//
Nhân tình tự đích tận đầu bất thị tạng thoại dã bất thị phát tiết, thị trầm mặc.
//
Sự kết thúc của cảm xúc con người không phải là chửi thề cũng không phải trút giận, mà là im lặng.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *