|

Celebration

🙌🥁🎉
If you miss out on some specific people, it’s a damn good thing gongs and drums are blaring and firecrackers are going off.
//
有些人一旦错过了 真他妈谢天谢地 锣鼓喧天 鞭炮齐鸣。
Yǒuxiē rén yīdàn cuòguòle zhēn tā mā xiètiānxièdì luógǔ xuān tiān biānpào qí míng.
//
Hữu ta nhân nhất đán thác quá liễu chân tha mụ tạ thiên tạ địa la cổ huyên thiên tiên pháo tề minh.
//
Một số người một khi bỏ lỡ, thật sự cmn rất cảm ơn trời đất, chiêng trống huyên náo, pháo nổ vang trời.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *