Spring Scene
|

Spring Scene

🌿🌸🏞️ In spring’s embrace, the breeze takes flight, Alone, into mountains, I find my sight. Captivated by a tree’s floral sight, Forgetting city’s call, lost in nature’s might. // 浩荡春风吹起, 独自深入空山。 贪看一树花色, 忘了回城上班。 ​​​ Hàodàng chūnfēng chuī qǐ, Dúzì shēnrù kōngshān. Tān kàn yī shù huāsè, Wàngle huí chéng shàngbān. // Hạo đãng xuân phong…

Flowers Sway
|

Flowers Sway

🚶🏻‍♀️🌸☔ Walking alone in spring’s profound domain, One less companion by my side to remain. In rain, I linger, watching flowers sway, Petals descend in disarray. // 独行春深处, 身边少一人。 雨中看花久, 落英乱纷纷。 Dúxíng chūn shēn chù, Shēnbiān shǎo yīrén. Yǔ zhòng kàn huā jiǔ, Luòyīng luànfēnfēn. // Độc hành xuân thâm xử, Thân biên thiếu nhất…

Zi Wei Dou Shu – 2024.4.19 Daily Horoscope
|

Zi Wei Dou Shu – 2024.4.19 Daily Horoscope

Zi Wei Dou Shu – 2024.4.19 Daily Horoscope Auspicious: 🐵 Monkey, 🐔 Rooster, 🐭 Rat Inauspicious: 🐲 Dragon, 🐰 Rabbit or 😺 Cat, 🐶 Dog Auspicious zodiacs: 🐵 Monkey: People born in the year of the Monkey will have a clear mind, sharp thinking, decisive decision-making, and work well today. They are expected to get…

Social Circles
|

Social Circles

🌟👥🌈 Everyone has a social circle. Some document their lives, some vent their emotions, some lurk in the shadows, some are visible every three days, and some never share at all! // 每个人都有一个朋友圈,有人记录生活,有人发泄情绪,有人暗度陈仓,有人三天可见,有人从不分享! ​ ​​​ Měi gèrén dōu yǒu yīgè péngyǒu quān, yǒurén jìlù shēnghuó, yǒurén fà xiè qíngxù, yǒurén àndùchéncāng, yǒurén sān tiān kějiàn,…

Zi Wei Dou Shu – 2024.4.18 Daily Horoscope
|

Zi Wei Dou Shu – 2024.4.18 Daily Horoscope

Zi Wei Dou Shu – 2024.4.18 Daily Horoscope Auspicious: 🐯 Tiger, 🐏 Sheep, 🐰 Rabbit or 😺 Cat Inauspicious: 🐷 Pig, 🐵 Monkey, 🐍 Snake Auspicious zodiacs: 🐯 Tiger: People born in the year of Tiger will have outstanding social skills today, and even people you meet for the first time can have a pleasant…

Friendship Matters
|

Friendship Matters

⏳👫🕰️ A friend to kill time is a friend sublime. (Haruki Murakami) // 能够用来消磨时间的朋友才是真正的朋友。 Nénggòu yòng lái xiāomó shíjiān de péngyǒu cái shì zhēnzhèng de péngyǒu. // Năng cú dụng lai tiêu ma thì gian đích bằng hữu tài thị chân chính đích bằng hữu. // Một người bạn có thể giết thời gian mới…

Zi Wei Dou Shu – 2024.4.17 Daily Horoscope
|

Zi Wei Dou Shu – 2024.4.17 Daily Horoscope

Zi Wei Dou Shu – 2024.4.17 Daily Horoscope Auspicious: 🐴 Horse, 🐷 Pig, 🐶 Dog Inauspicious: 🐮 Ox, 🐍 Snake, 🐵 Monkey Auspicious zodiacs: 🐴 Horse: People born in the year of the Horse will have a rich harvest today. It is also a noble person, suitable for gatherings and cooperation, so you might as…

No Negative Energy
|

No Negative Energy

🚫💬🚷 Not spreading negative energy to friends without permission is one of my principles of making friends. // 未经允许的情况下,不向朋友散播负能量,这是我交友的一项原则。 ​​​ Wèi jīng yǔnxǔ de qíngkuàng xià, bù xiàng péngyǒu sànbò fù néngliàng, zhè shì wǒ jiāoyǒu de yī xiàng yuánzé. ​​​ // Vị kinh doãn hứa đích tình huống hạ, bất hướng bằng hữu tán…