|

Not Ugly

🙈😉👌
You’re actually pretty good-looking if you’re not ugly.
//
你要是长得不丑的话,其实还挺好看的。
Nǐ yàoshi zhǎng dé bù chǒu dehuà, qíshí hái tǐng hǎokàn de.
//
Nhĩ yếu thị trường đắc bất sửu đích thoại, kỳ thực hoàn đĩnh hảo khán đích.
//
Bạn thực sự khá ưa nhìn, nếu bạn không xấu xí.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *