Don't always just give young people a piece of advice. What young people need isn't just words, but money.
|

Financial Support

💬💸👨‍🎓
Don’t always just give young people a piece of advice. What young people need isn’t just words, but money.
//
不要总是送年轻人一句话,年轻人需要的不是一句话,而是一笔钱。
Bùyào zǒng shì sòng niánqīng rén yījù huà, niánqīng rén xūyào de bùshì yījù huà, ér shì yī bǐ qián.
//
Bất yếu tổng thị tống niên khinh nhân nhất cú thoại, niên khinh nhân nhu yếu đích bất thị nhất cú thoại, nhi thị nhất bút tiền.
//
Đừng lúc nào cũng gửi cho người trẻ một câu nói, người trẻ tuổi cần không phải một câu nói, mà là một khoản tiền.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *