Adulting

🧘‍♂️👨‍👩‍👧‍👦✨🤷‍♂️
The tranquility of adulthood: One-third understanding, one-third compromise, and the rest is just letting go.
//
成年人的平静:三分之一是理解,三分之一是妥协,剩下的都是算了​​​。
Chéngnián rén de píngjìng: Sān fēn zhī yī shì lǐjiě, sān fēn zhī yī shì tuǒxié, shèng xià de dōu shì suànle​​​.
//
Thành niên nhân đích bình tĩnh: Tam phân chi nhất thị lý giải, tam phân chi nhất thị thỏa hiệp, thặng hạ đích đô thị toán liễu. ​​​
//
Sự bình tĩnh của người trưởng thành: Một phần ba là hiểu biết, một phần ba là thỏa hiệp, phần còn lại là từ bỏ.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *