OCTOBER 29, 2020

Sở thích của tôi có thể chia thành tĩnh và động, tĩnh là ngủ, động là trở mình.
//
我的兴趣喜好可分为静态和动态两种,静态就是睡觉,动态就是翻身。
Wǒ de xìngqù xǐhào kě fēn wéi jìngtài hé dòngtài liǎng zhǒng, jìngtài jiùshì shuìjiào, dòngtài jiùshì fānshēn.
//
My hobbies can be divided into static and dynamic. Static is sleeping, and dynamic is turning over.

Leave a Reply

Your email address will not be published.