OCTOBER 29, 2020

My hobbies can be divided into static and dynamic. Static is sleeping, and dynamic is turning over.
//
我的兴趣喜好可分为静态和动态两种,静态就是睡觉,动态就是翻身。
Wǒ de xìngqù xǐhào kě fēn wéi jìngtài hé dòngtài liǎng zhǒng, jìngtài jiùshì shuìjiào, dòngtài jiùshì fānshēn.
//
Ngã đích hưng thú hỉ hảo khả phân vi tĩnh thái hòa động thái lưỡng chủng, tĩnh thái tựu thị thụy giác, động thái tựu thị phiên thân.
Sở thích của tôi có thể chia thành tĩnh và động, tĩnh là ngủ, động là trở mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *