Advice: Don’t Give Advice To Others

💡
A piece of advice for you: Don’t give advice to others.
//
给你提个建议:不要随便给别人提建议。
Gěi nǐ tí gè jiànyì: Bùyào suíbiàn gěi biérén tí jiànyì.
//
Cấp nhĩ đề cá kiến nghị: Bất yếu tùy tiện cấp biệt nhân đề kiến nghị.
//
Một lời khuyên dành cho bạn: Không nên tùy tiện đưa ra lời khuyên cho người khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *