You Have To Meet Deadlines

[12 Days Of Christmas, Day 6]
You have to meet deadlines that are unreasonable.
//
你得在那些完全不合理的最后期限前完成任务。
Nǐ děi zài nàxiē wánquán bù hélǐ de zuìhòu qíxiàn qián wánchéng rènwù.
//
Nhĩ đắc tại na ta hoàn toàn bất hợp lý đích tối hậu kỳ hạn tiền hoàn thành nhậm vụ.
//
Bạn phải hoàn thành nhiệm vụ trước những hạn chót hoàn toàn vô lý.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *