World Tourism Day 2020

It’s really good to go out to play, at least you will understand that no matter how beautiful the road is, you have to be willing to say goodbye in time because it doesn’t belong to you.
//
出来玩真的很好,起码会明白,路途的风景再美,也要舍得及时告别,因为它不属于我。
Chūlái wán zhēn de hěn hǎo, qǐmǎ huì míngbái, lùtú de fēngjǐng zài měi, yě yào shědé jíshí gàobié, yīnwèi tā bù shǔyú wǒ.
//
Thật tuyệt khi được ra ngoài chơi, ít nhất sẽ hiểu rằng dù đường sá phong cảnh có đẹp đến thế nào thì cũng phải sẵn sàng nói lời tạm biệt vì nó không thuộc về mình.

P.s.: Picture taken in Bangkok, Thailand in 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *