Unrestrained Life

Unrestrained life,
Ripples lightly.
Blossoming waves,
All become smooth.
Calm as water,
Laugh at a time.
Strolling on filed,
The life is clean.
Years are quiet,
The life is clear.
//
潇潇人生,
轻泛涟漪。
朵朵浪花,
终归波平。
淡然若水,
浅笑时光。
陌上漫步,
清墨一世。
岁月静好,
清浅一生。
Xiāoxiāo rénshēng,
Qīng fàn liányī.
Duǒ duǒ lànghuā,
Zhōngguī bōpíng.
Dànrán ruòshuǐ,
Qiǎn xiào shíguāng.
Mò shàng mànbù,
Qīng mò yīshì.
Suìyuè jìng hǎo,
Qīng qiǎn yīshēng.
//
Cuộc sống tiêu sái,
Gợn sóng nhẹ nhàng.
Từng đóa bọt sóng,
Sau cũng êm đềm.
Thờ ơ như nước,
Cười nhẹ mỗi lúc.
Dạo bước trên đồng,
Một đời sạch sẽ.
Năm tháng êm đềm,
Một đời trong trẻo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *