You are currently viewing SEPTEMBER 27, 2020 – 2

SEPTEMBER 27, 2020 – 2

Thật tuyệt khi được ra ngoài chơi, ít nhất sẽ hiểu rằng dù đường sá phong cảnh có đẹp đến thế nào thì cũng phải sẵn sàng nói lời tạm biệt vì nó không thuộc về mình.
//
出来玩真的很好,起码会明白,路途的风景再美,也要舍得及时告别,因为它不属于我。
//
It’s really good to come out to play, at least I will understand that no matter how beautiful the road is, I have to be willing to say goodbye in time because it doesn’t belong to me.

P.s.: Picture taken in Bangkok, Thailand in 2020.

Leave a Reply