OCTOBER 6, 2015

Vì không tranh với ai, nên không ai tranh với mình.
(Đạo Đức Kinh – Lão Tử)
//
夫唯不爭, 故天下莫能與之爭。
Fū wéi bùzhēng, gù tiānxià mò néng yǔ zhī zhēng.
//
He does not compete so no one under heaven can compete with him.

Leave a Reply

Your email address will not be published.