You are currently viewing OCTOBER 6, 2015

OCTOBER 6, 2015

Vì không tranh với ai, nên không ai tranh với mình.
(Đạo Đức Kinh – Lão Tử)
//
夫唯不爭, 故天下莫能與之爭。
//
He does not compete so no one under heaven can compete with him.

Leave a Reply