NOVEMBER 2, 2015

Love fades when you love, and breaks up when you walk.
//
爱着爱着就淡了,走着走着就散了。
Àizhe àizhe jiù dànle, zǒuzhe zǒuzhe jiù sànle.
//
Ái trứ ái trứ tựu đạm liễu, tẩu trứ tẩu trứ tựu tán liễu.
Yêu tới yêu lui thành nhạt, ngày qua ngày lại thành tan.

P.s.: Picture taken in Kien Giang, Vietnam in 2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *