Not Doing It When You’re With Someone Means Much More

Not doing it when you’re with someone means much more than not doing it when you’re not with someone.
//
当你和某人在一起时不做比不和某人在一起时不做重要得多。
Dāng nǐ hé mǒu rén zài yīqǐ shí bù zuò bǐ bù hé mǒu rén zài yīqǐ shí bù zuò zhòngyào dé duō.
//
Đương nhĩ hòa mỗ nhân tại nhất khởi thì bất tố bỉ bất hòa mỗ nhân tại nhất khởi thì bất tố trọng yếu đắc đa.
Không làm điều đó khi bạn ở bên ai đó có ý nghĩa nhiều hơn là không làm điều đó khi bạn không ở bên ai đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *