JULY 22, 2021

Everything outside is like guests coming and going in life. If you cling to things outside, it’s like inviting a guest from outside to be your home master. It’s sad!
//
身外的一切就像是生命中来来往往的客人,若执着于身外的事物,就像是从外面请了一位客人来自己家做主人,悲不悲催呀!
Shēn wài de yīqiè jiù xiàng shì shēngmìng zhòng lái lái wǎngwǎng de kèrén, ruò zhízhuó yú shēn wài de shìwù, jiù xiàng shì cóng wàimiàn qǐngle yī wèi kèrén lái zìjǐ jiā zuò zhǔrén, bēi bù bēicuī ya!
//
Vạn vật ngoài thân như khách đến rồi đi trong cuộc đời, còn lưu luyến những thứ ngoài thân thì chẳng khác nào nhờ khách ngoài vào làm chủ nhà cho mình, thật là buồn và đáng buồn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *