JULY 22, 2021

Vạn vật ngoài thân như khách đến rồi đi trong cuộc đời, còn lưu luyến những thứ ngoài thân thì chẳng khác nào nhờ khách ngoài vào làm chủ nhà cho mình, thật là buồn và đáng buồn!
//
身外的一切就像是生命中来来往往的客人,若执着于身外的事物,就像是从外面请了一位客人来自己家做主人,悲不悲催呀!
//
Everything outside is like guests coming and going in life. If you cling to things outside, it’s like inviting a guest from outside to be your home master. It’s sad!

Leave a Reply

Your email address will not be published.