JULY 18, 2022

If a friend makes you angry, it means you still care about his friendship. ​​​
//
如果朋友让你生气,那说明你仍然在意他的友情。
Rúguǒ péngyǒu ràng nǐ shēngqì, nà shuōmíng nǐ réngrán zàiyì tā de yǒuqíng. ​​​
//
Nếu một người bạn khiến bạn tức giận, điều đó có nghĩa là bạn vẫn quan tâm đến tình bạn của anh ấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *