I’m Going To See His Parents Tomorrow

I’m going to see his parents tomorrow. I’m so nervous. After all, I beat his child first.
//
明天就要见对方家长了,好忐忑啊,毕竟是我先动手打他家小孩的。
Míngtiān jiù yào jiàn duìfāng jiāzhǎngle, hǎo tǎntè a, bìjìng shì wǒ xiān dòngshǒu dǎ tā jiā xiǎohái de.
//
Minh thiên tựu yếu kiến đối phương gia trường liễu, hảo thảm thắc a, tất cánh thị ngã tiên động thủ đả tha gia tiểu hài đích.
Ngày mai đi gặp người lớn bên nhà anh ấy, rất thấp thỏm a, dù sao thì cũng là tôi động thủ đánh con anh ấy trước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *