If You Don’t Have Enough Information

If you don’t have enough information to make a statistically defensible decision, merely choose. At the end of the day, you’ll have more resources remaining for the decisions that matter.
//
如果你没有足够的信息来做出统计上可辩护的决定,只需选择即可,在一天结束时,你将有更多的资源用于重要的决策。
Rúguǒ nǐ méiyǒu zúgòu de xìnxī lái zuò chū tǒngjì shàng kě biànhù de juédìng, zhǐ xū xuǎnzé jí kě, zài yītiān jiéshù shí, nǐ jiāng yǒu gèng duō de zīyuán yòng yú zhòngyào de juécè.
//
Nếu bạn không có đủ thông tin để đưa ra quyết định có thể bảo vệ được về mặt thống kê, chỉ cần chọn. Vào cuối ngày, bạn sẽ có nhiều tài nguyên hơn cho những quyết định quan trọng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *