If You Break Up, Go To Tibet

If you break up, go to Tibet, you can heal; if you are single, go to Lijiang, you can have a romance; if you like me, come and work with me.
//
如果你分手了就去西藏, 可以疗伤; 如果你单身就去丽江, 可以艳遇; 如果你喜欢我, 就来跟我一起打工。
Rúguǒ nǐ fēnshǒule jiù qù xīzàng, kěyǐ liáoshāng; rúguǒ nǐ dānshēn jiù qù lìjiāng, kěyǐ yànyù; rúguǒ nǐ xǐhuān wǒ, jiù lái gēn wǒ yīqǐ dǎgōng.
//
Như quả nhĩ phân thủ liễu tựu khứ Tây Tàng, khả dĩ liệu thương; như quả nhĩ đan thân tựu khứ Lệ Giang, khả dĩ diễm ngộ; như quả nhĩ hỉ hoan ngã, tựu lai cân ngã nhất khởi đả công.
Nếu như bạn chia tay thì đi Tây Tạng, có thể chữa thương; nếu như bạn độc thân thì đi Lệ Giang, có thể gặp gỡ người đẹp; nếu như bạn thích tôi, ắt cùng tôi đi làm công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *