I Don’t Accept The Test

🇻🇳
I don’t accept the test of anyone except the Party.
//
除了党 我不接受任何人的考验。
Chúle Dǎng wǒ bù jiēshòu rènhé rén de kǎoyàn.
//
Trừ liễu Đảng ngã bất tiếp thụ nhậm hà nhân đích khảo nghiệm.
//
Ngoại trừ Đảng tôi không chấp nhận thử thách của bất cứ ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *