Being Kind Is Harder Than Being Smart

One day you will understand that being kind is harder than being smart. Smartness is a gift, but kindness is a choice.
//
有一天你会明白,善良比聪明更难。聪明是一种天赋,而善良是一种选择。
Yǒu yītiān nǐ huì míngbái, shànliáng bǐ cōngmíng gèng nán. Cōngmíng shì yī zhǒng tiānfù, ér shànliáng shì yī zhǒng xuǎnzé.
//
Hữu nhất thiên nhĩ hội minh bạch, thiện lương bỉ thông minh canh nan. Thông minh thị nhất chủng thiên phú, nhi thiện lương thị nhất chủng tuyển trạch.
//
Rồi một ngày bạn sẽ hiểu được rằng, sống lương thiện khó hơn sống thông minh. Thông minh là trời cho mà lương thiện là chọn lựa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *